Author Topic: bots  (Read 440 times)

Offline ZeRO

  • Elite Warrior
  • *
  • Posts: 321
  • {EwR}ZeRO^KoG
    • {EwR}ZeRO^KoG
bots
« on: March 04, 2014, 09:53:37 PM »
where the fuck are the servers these guys are seriously lagging it.
{EwR}ZeRO^KoG